Privacybeleid

Privacyverklaring HEEL opleidingen

Versie 7 juni 2018

HEEL opleidingen
Tunnelweg 85
6601 CS  WIJCHEN
+31 (0) 24 366 17 65
info@heelopleidingen.nl

Algemeen

HEEL is een opleidingsinstituut dat cursisten handvatten geeft voor hun professionele groei. Onze trainingen, workshops en begeleiding bieden ondersteuning en dagen mensen uit om zich verder te ontwikkelen. Dat kan zowel zijn met een praktische training op het gebied van communicatie maar ook met een meerdaagse training persoonlijke leiderschap.

Onze trainingen passen bij de cursisten en het werkveld waar ze uit komen. Daarom hebben we trainingen specifiek ontwikkeld voor het Onderwijs, de Zorg, de Overheid en Woningcorporaties. Onze trainers, coaches spreken de taal van die sectoren en weten wat er leeft.

Belangrijk kenmerk van onze aanpak is dat we naar mogelijkheden van mensen kijken. We dagen ze in een veilige omgeving uit om uit hun “comfortzone” te treden en verleiden ze om de stappen te zetten die ze diep in hun binnenste willen zetten. Wanneer ze dat doen worden mensen blij en stroomt de energie en dat geeft ons veel voldoening.

Met onze opleidingen en begeleiding komen mensen daadwerkelijk tot gewenste blijvende gedragsveranderingen. Belangrijk daarbij is dat we onze cursisten “raken” en dat ze handvatten ontwikkelen om zelf de regie over hun eigen leven te voeren. We geven hen de ruimte en gelegenheid om zichzelf verder te ontdekken en te weten waar hun kracht en passie ligt. Centraal staat daarin dat ze vanuit die kracht en passie de dingen doen die bij hen passen en dat ze zowel in hun werk als privé in balans komen en blijven. Hierdoor zitten mensen lekkerder in hun vel en krijgen meer plezier in hun werk, worden ze creatiever en opener en zullen de contacten met de collega’s soepeler verlopen. Het gevolg daarvan is dat zowel hun vitaliteit als die van de organisatie toeneemt.

Voor HEEL opleidingen is veiligheid en vertrouwen en dus ook het omgaan met privacy gevoelige informatie zeer belangrijk. Wij hechten daarom veel waarde aan uw privacy en gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw bedrijfs- en/ of persoonsgegevens alleen voor onze administratie als u gebruik maakt van onze diensten. Ook leggen wij voor zover het relevant is uw bedrijfs- en/of persoonsgegevens vast als u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Wij zullen vanzelfsprekend uw gegevens nooit aan anderen geven zonder dat we u vooraf om toestemming vragen.

 

Wij verwerken de volgende gegevens bij een open inschrijving:

Gegevens:Benodigd voor:
BedrijfsnaamFacturatie
Voor en achternaam contactpersoonFacturatie
Voor en achternaam cursist/ deelnemerAanhef van contactmoment
Adresgegevens bedrijfFacturatie
TelefoonnummerContactmogelijkheid indien er wijzigingen of calamiteiten zijn omtrent de activiteit
E-mailadres contactpersoonContactmogelijkheid omtrent de betaling
E-mailadres cursist/ deelnemerContactmogelijkheid omtrent de activiteit


Wij verwerken de volgende gegevens bij een incompany traject:

Gegevens:Benodigd voor:
BedrijfsnaamFacturatie
Voor en achternaam contactpersoonAanhef van contactmoment
Adresgegevens bedrijfFacturatie
TelefoonnummerContactmogelijkheid indien er wijzigingen of calamiteiten zijn omtrent de activiteit
E-mailadres contactpersoonContactmogelijkheid omtrent de activiteit en communicatiekanaal richting de deelnemers.

 

Wij verwerken gegevens met een doel:

HEEL opleidingen verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Trainers kunnen evt. wijzigingen omtrent aankomende activiteit aan u doorgeven
• Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of te verbeteren
• Afhandeling van uw betaling (indien van toepassing)
• HEEL opleidingen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
• Om onze contacten (voor zover voor hen relevant en gewenst) op de hoogte te brengen van onze activiteiten
door een mailing of een nieuwsbrief te versturen.


Delen van persoonsgegevens met derden

HEEL opleidingen verkoopt uw gegevens niet aan derden. Ook delen we deze gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. HEEL opleidingen hebben een verwerkersovereenkomst met partijen die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken. Daarin wordt afgesproken dat deze partijen hetzelfde doel, mate van vertrouwelijkheid en beveiligingsniveau van de gegevens hanteren als wij doen. HEEL opleidingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HEEL opleidingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons. Dat kan telefonisch 024-3661765 of via info@heelopleidingen.nl.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

HEEL opleidingen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HEEL opleidingen) tussen zit.

Bewaartermijn

HEEL opleidingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie:Bewaartermijn:Reden:
Contactgegevens contactpersoon relatieZolang als nodig voor het voortbestaan van HEEL opleidingenRedelijk belang in verband met voortbestaan van HEEL opleidingen
Gegevens deelnemer aan cursus of trainingTot 1 jaar na afloop van de activiteit. Daarna worden de gegevens geanonimiseerdRedelijk belangrijk in verband met een correcte bedrijfsvoering
FacturatiegegevensGedurende de uitvoering van de  overeenkomst, tot 7 jaar na de factuurdatumWettelijk plicht
E-mail adressenBij elk contact bestaat de mogelijkheid om u af te melden voor een vervolg contact. Zodra dit gebeurt, worden gegevens verwijderd.Informeren van relaties over onze activiteiten


Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HEEL opleidingen en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@heelopleidingen.nl.

HEEL opleidingen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HEEL opleidingen gebruikt alleen technische en functionele cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Functionele (noodzakelijke) cookies:
Deze cookies zorgen ervoor dat jouw website goed functioneert. Zonder het gebruik van deze cookies werkt de site niet naar behoren. Denk hierbij aan cookies die functies voor basisnavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk maken en aan het winkelmandje dat je bij menig webshop tegenkomt, dat onthoudt wat je als bezoeker bij een vorig bezoek aan de webshop in je winkelmandje hebt gestopt.

Voorkeurscookies: Deze cookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden, die van invloed is op het gedrag en vormgeving van de website. Denk hierbij aan de voorkeurstaal of de regio waar iemand woont.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de AVG privacy wetgeving ingericht:

  1. er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
  2. IP adressen worden gemaskeerd
  3. de functie ‘gegevens delen’ is uitgezet; gegevens worden NIET gedeeld
  4. wij maken GEEN gebruik van andere Google-diensten (zoals AdWords of Optimize) in combinatie met de Google Analytics-cookies

Opt-out
Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Wij raden u daarom aan om regelmatig onze website en de pagina waarop de privacy verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Contact

Hebt u vragen, opmerkingen en/of klachten over deze privacyverklaring en/of cookieverklaring? Dan kunt u contact opnemen met ons via info@heelopleidingen.nl.

HEEL opleidingen, mei 2018